İcra ve İflas Hukuku

Av. Oğuzhan Süslen > İcra ve İflas Hukuku

SÜSLEN Avukatlık Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

SÜSLEN Avukatlık Bürosu olarak, edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübe ışığında alacağın tahsili ile ilgili işlemlerde ilk olarak ödeme sorunun giderilmesinin en önemli çözüm noktasının borçlu ile birlikte çalışmak olduğuna inanıyoruz. Nitekim borç halen var olduğuna göre borçlu sorunu kanıksamış, durumunu rasyonalize etmiş ve bu sorun ile birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Borçluya sorunun bir parçası olarak yaklaşmak mevcut duruşunu pekiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Bu nedenle, sonuç almak için önce borçluyu bulmak ve bir diyalog kurmak gerekir. Bu diyalog herhangi bir satış diyalogundan temelde farklı değildir. Diyalogun amacı ise; öncelikle borçlunun bir sorunun olduğunu fark etmesini sağlamak, aynı zamanda borçlunun içinde bulunduğu şartları tespit ederek, alacaklı kurumun portföy parametreleri ile kesiştiği optimum çözümü bulmak ve sonuç olarak bu çözümü borçlunun benimsemesini sağlamaktır. Sonrasında ise süreci kontrolü kaybetmeksizin borçlu ile birlikte yürüterek maximum fayda sağlanmaya çalışılmaktadır.

SÜSLEN Avukatlık Hukuk Bürosu olarak İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerimizden bazıları ise;

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 • İflas Erteleme
 • İcra dairesi alacak takibi
 • İcra mahkemesi dosya takibi
 • İlamların icrası
 • Taşınır teslimi
 • Çocuk teslimi
 • Taşınmaz tahliye ve teslimi
 • İcra takibi
 • İcranın geri bırakılması
 • Haciz
 • Ödeme Emri
 • Menfi tesbit davası
 • Haczolunan malı paraya çevirme
 • Rehnin paraya çevrilmesi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İflas
 • İhtiyati haciz
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

.